Представления

Online представление

Уже есть имя пользователя/пароль для Конференції Національного Авіаційного Університету?
Войти в систему

Требуется имя пользователя/пароль?
Зарегистрироваться

Требуется регистрация и вход в систему для online подачи и проверки статуса текущих представлений.

 

Уведомление об авторских правах

Автори, які подають матеріали на цю конференцію, погоджуються з наступними умовами:
  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають конференції право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та перше подання роботи на цю конференцію.

  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була подана на цій конференції (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на перше подання роботи у цій конференції.

  3. Політика конференції дозволяє і заохочує розміщення авторами в інтернеті (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису на конференцію, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Авторы, подающие материалы на эту конференцию, соглашаются со следующими условиями:
  1. Авторы оставляют за собой право на авторство своей работы и передают конференции право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылкой на авторов оригинальной работы и первое представление работы на эту конференцию.

  2. Авторы имеют право заключать самостоятельные дополнительные соглашения относительно неэксклюзивного распространения работы в том виде, в котором она была на этой конференции (например, размещать работу в электронном хранилище учреждения или публиковать в составе монографии), при условии сохранения ссылки на первое представление работы в этой конференции.

  3. Политика конференции позволяет и поощряет размещения авторами в интернете (например, в хранилищах учреждений или на личных веб-сайтах) рукописи работы, как для представления этой рукописи на конференцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует возникновению продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирование опубликованной работы (см. The Effect of Open Access).

Заявление о конфиденциальности

 

В процесі роботи з системою, включаючи реєстрацію та подання, натискаючи кнопку <Создать>, Ви погоджуєтесь з тим, що передаєте персональні дані виключно для заявлених цією конференцією цілей (в т.ч. для зв'язку з учасниками конференції). Оргкомітет не формує бази персональних даних.

У випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді висунутим вимогам або тематиці конференції, Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь.

В процессе работы с системой, включая регистрацию и представления, нажимая кнопку <Создать>, Вы соглашаетесь с тем, что передаете персональные данные исключительно для заявленных этой конференцией целей (в том числе для связи с участниками конференции). Оргкомитет не формирует базы персональных данных.

В случае представления недостоверных и некорректных данных или несоответствия тезисов выдвинутым требованиям или тематике конференции, Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад.

Creative Commons License
Эта работа сделана по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 License.